I. Úvod

1. Prevádzkovateľ stránky www.geniuspay.sk – majiteľ platobného systému Genius Pay LifeWeb s.r.o. (ďalej ako Genius Pay) umožňuje klientom rozložiť cenu za objednané produkty (služby, zájazdy, tovary) na mesačné platby. Genius Pay ako platobný systém umožňuje rozloženie platieb na konkrétny produkt bez akýchkoľvek poplatkov a garantuje zľavu pri kúpe produktu. Genius Pay poskytuje len plánovanie platieb na objednané produkty. Genius Pay sa využíva prostredníctvom zmluvných partnerov (ďalej obchodník) pri predaji produktov a garantuje zľavu pri objednaní.
2. Všeobecné obchodné podmienky Genius Pay upravujú vzťahy vznikajúce medzi klientom a Genius Pay, po objednaní produktu u konkrétneho obchodníka.

II. Rozhodné právo

1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú slovenským právnym poriadkom, a to aj v prípade, že klient nie je občanom SR, nemá na území SR sídlo, bydlisko ako aj v prípade, že služba sa poskytuje mimo územia Slovenskej republiky.

III. Objednávky

1. Objednávka produktu cez Genius Pay znamená požiadavku na rozloženie celkovej ceny za produkt na rovnaké mesačné platby. Genius Pay sa vzťahuje na produkty objednané ukonkrétneho obchodníka. Zľava sa vzťahuje na cenu objednávky a zľavu poskytuje Genius Pay podľa dohody skonkrétnym obchodníkom. Mesačné platby je možné realizovať v rozsahu od 2 do 12 mesiacov podľa dohody s konkrétnym obchodníkom.
2. Prijatím objednávky na konkrétny produkt, obchodník zabezpečuje aj klientovu objednávku služby Genius Pay, na základe ktorej vytvorí Dohodu o platbách pre klienta, ktorú mu zašle emailom spolu s ďalšou potrebnou korešpondenciou obchodníka.

IV. Platobné podmienky

1. Klient vytvorí objednávku na konkrétny produkt skonkrétnym termínom dodania/plnenia. Na základe konkrétnej objednávky, Genius Pay garantuje klientovi zľavu, ktorá mu bude odrátaná pri objednaní konkrétneho produktu. Celková cena objednávky so zľavou bude klientovi prerátaná na rovnaké mesačné platby podľa počtu mesiacov, ktoré si zvolil klient, prípadne maximálne možného počtu mesiacov. Celková cena objednaného produktu musí byť uhradená na účet Genius Pay podľa dohody s obchodníkom.
2. Rozpis platieb obdrží klient v Dohode o platbách spolu s podmienkami obchodníka, ktorý zabezpečuje objednaný produkt. Podpisom Dohody o platbách a úhradou prvej zálohovej platby sa klient zaväzuje uhrádzať mesačné platby za objednaný produkt.
3. Platenie zálohy prebieha na účet Genius Pay, prípadne priamo u obchodníka. Platenie doplatku prebieha vždy na účet Genius Pay prevodom z účtu klienta, alebo vkladom na účet Genius Pay v pobočke príslušnej banky. Genius Pay potvrdzuje prijatie jednotlivých platieb emailovou formou, nevystavuje žiadne doklady o zaplatení. Za zaplatenie čiastky sa považuje pripísanie sumy na účet Genius Pay.
4. Časť uhradených preddavkov sa použije na úhradu zálohy za cenu objednaného produktu.
5. Peňažné prostriedky, ktoré takto klient uhradí na účet Genius Pay sa považujú za prostriedky klienta, a to až do momentu úhrady doplatku resp. celej ceny obchodníkovi za objednaný produkt a budú použité len na: i) úhradu doplatku za objednaný produkt obchodníkovi, ii) úhradu celej ceny za objednaný produkt obchodníkovi a iii) úhradu prípadných storno poplatkov, ak dôjde k stornu objednávky.

V. Storno podmienky

1. V prípade neuhradenia platby v dohodnutom termíne, bude klient kontaktovaný pracovníkom Genius Pay, ak neuhradí platbu ani v lehote do 48 hodín od kontaktovania, objednávka bude považovaná za stornovanú.
2. V prípade storna objednávky z akéhokoľvek dôvodu bude Genius Pay postupovať v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami konkrétneho obchodníka, ktorý objednávku zabezpečuje. Genius Pay bude od klienta požadovať jednorazový administratívny poplatok súvisiaci s predčasným ukončením dohody vo výške 15 EUR.
3. Klientovi bude vrátená už uhradená časť ceny objednávky (okrem vzniknutých storno poplatkov) na základe písomnej žiadosti klienta doručenej Genius Pay vyplnením tlačiva Žiadosť o vrátenie peňazí́.

VI. Zákaznícky servis

1. Klient má právo sa informovať o celkovej výške zaplatených platieb za objednaný produkt, prostredníctvom elektronickej formy. Pripravuje sa Klientska zóna na internetovej stránke Genius Pay, ktorá bude túto možnosť poskytovať klientom.
2. Genius Pay poskytuje klientovi servis len na platby, v prípade otázok ohľadom objednaného produktu, reklamácií a možných zmien musí kontaktovať priamo konkrétneho obchodníka.
3. Genius Pay nemá právo riešiť reklamácie ani zmeny objednaných produktov zakúpených u konkrétneho obchodníka. V prípade zmeny objednaného produktu sa cena mení podľa Všeobecných obchodných podmienok konkrétneho obchodníka, Genius Pay pri zmene zabezpečuje len zmenu Dohody prostredníctvom Dodatku k Dohode.
4. Po uhradení poslednej platby a následným dodaním produktu je lehota (dohodnutá skaždým obchodníkom), ktorú má obchodník na vybavenie potrebných dokladov pre klienta.
5. Uhradením poslednej platby na účet Genius Pay, nastáva komunikácia klienta priamo s obchodníkom.

VII. Osobné údaje

1. Genius Pay získava osobné údaje klientov výhradne na základe poverenia konkrétneho obchodníka za účelom uzavretia platnej Dohody o platbách a zabezpečenia správneho vytvorenia rozpisu platieb pre klienta. Genius Pay používa získané osobné údaje na vedenie účtovnej evidencie, v nevyhnutnom rozsahu za účelom ponuky služieb platobného systému Genius Pay, zvýšenia kvality poskytovaných služieb. Klient súhlas udeľuje na obdobie trvania Dohody.

VIII. Reklamačný poriadok

1. Reklamácie na Genius Pay služby je možné zasielať elektronickou formou. Reklamácie na služby poskytnuté v rámci zakúpených produktov na email obchodníka, podľa Všeobecných obchodných podmienok konkrétneho obchodníka. Genius Pay nie je oprávnený vybaviť takéto reklamácie a po prijatí od klienta ich postupuje na vybavenie príslušnému obchodníkovi.

IX. Doručovanie

1. Doručovanie písomnosti medzi Genius Pay a klientom sa uskutočňuje najmä poštou, elektronickou formou alebo faxom.
2. Doručovanie pre účely zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na poslednú známu adresu sídla/miesta pobytu zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa touto zmluvnou stranou oznámená (prípadne vyplýva zo vzájomnej korešpondencie alebo zmluvných dokladov ako posledná). Obe zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu adresy sídla bez zbytočného odkladu. Pre doručovanie písomnosti poštou sa zmluvné strany dohodli, že tie považujú za doručene klientovi piatym dňom po dni, keď bola písomnosť daná na poštovú prepravu.
3. Klient podpísaním Dohody o platbách súhlasí, aby Genius Pay zasielal výzvy na úhradu jednotlivých preddavkov, elektronicky. Za elektronickú formu sa považuje komunikácia prostredníctvom sms správy, elektronickej pošty, telefax na základe údajov uvedených klientom v Dohode o platbách.