Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov


Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby do informačného systému platobný systém Genius Pay na základe § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“).


Názov informačného systému (ďalej: „IS“): Sprostredkovanie platieb – platobný systém Genius Pay.


Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb – klientov externých partnerov je spracúvanie osobných údajov zmluvnej agendy dotknutých osôb v súlade § 10 ods. 3 písm. b) zákona, za účelom identifikácie klienta a zavedenia a plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov – automatizovaná a neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov


Zoznam spracovávaných osobných údajov:Osobné údaje sa poskytujú tretí osobám, len v súlade s osobitnými zákonmi, najmä však nasledujúcim orgánom a inštitúciám:Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknuté osoby o spracúvaní svojich osobných rozhodujú podpísaním resp. nepodpísaním príslušnej zmluvy (Dohody) v zmysle príslušného zákona (obchodný zákonník, občiansky zákonník). Dotknuté osoby sú povinné poskytnúť svoje osobné údaje na základe uvedených právnych predpisov, ktoré ukladajú uviesť tieto osobné údaje v zmluve (dohode) tak prevádzkovateľovi, ako aj dotknutým osobám.


Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:Dotknutá osoba podľa § 16 ods. 1 zákona, je povinná poskytnúť do príslušného informačného systému len pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny je povinná tieto nahlásiť neodkladne prevádzkovateľovi. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov môže byť dotknutej osobe uložená pokuta Úradom na ochranu osobných údajov.